Meme Kanseri Tipleri

Meme kanseri memenin çeşitli bölgelerinde meme dokusunu oluşturan doku tiplerinden ortaya çıkabilir. Meme dokusunu oluşturan temel dokular süt kanalları (duktuslar), süt bezleri /kesecikleri (lobüller) veya aralarındaki destek (stroma) dokusudur.
Tüm bu doku tiplerinin kontrolsüz çoğalması meme kanseri olarak adlandırılır. Meme kanseri patolojik tipleri ise bu doku tiplerindeki hücrelere göre isimlendirilir. Buna göre meme kanserinin birçok çeşidi ve bu tiplemelere göre çeşitli sınıflandırmaları  bulunmaktadır.
Aşağıda meme kanserinin bilinen doku tiplerinden bazılarını ve kısa açıklamalarını bulabilirsiniz.

*Duktal karsinoma in situ (DCIS)
Duktal karsinoma in situ (DCIS) duktuslar (süt kanalları) içinde sınırlı meme kanseri tipidir. Meme kanserinin erken evrelerinden biridir. Yaşamı tehdit etmez. Meme kanseri bazal membranı geçmemiş meme parankimi ve dolayısıyla lenf kanallarına ulaşmamıştır . Bu sebeple metastaz yapamaz. DCIS en sık non-invaziv meme kanseri tipidir. İlerlemesi durumunda invaziv hale gelebilir.

*İnvaziv duktal karsinom (IDC)
En sık görülen meme kanseridir. Meme kanserlerinin yaklaşık %80’i  IDC’dir.Süt kanalı duvarını geçerek meme dokusu içine uzanan kanser olarak tanımlanabilir.
IDC’nin mikroskopta hücre yerleşimlerine gore bazı özel alt tipleri vardır.
Bunlardan bazıları IDC’ye gore daha iyi prognozludur.
•    Adenoid kistik (veya adenokistik) karsinom
•    Düşük gradeli adenoskuamous karsinom (metaplastik karsinomun bir tipidir)
•    Medullar karsinom
•    Müsinöz (veya kolloid) karsinom
•    Papiller karsinom
•    Tubuler karsinom
Bazı alt gruplar ise IDC ile aynı veya daha kötü prognozludur. ,
•    Metaplastik karsinom (iğsi hücre ve skuamoz tipleride içeren çoğu tipi)
•    Micropapiller karsinom
•    Mikst karsinom (hem invaziv dultal hem lobuler karsinomun özelliklerini taşıyan)
Genel olarak tüm alt gruplar IDC ile aynı şekilde tedavi edilirler


*Lobüler karsinoma in situ (LCIS)
İsminde kanser geçmesine rağmen gerçek bir kanser olma durumu değildir. Daha çok kanser olma riski demek daha doğru olabilir. On yıllar içinde gelişecek meme kanseri riskini 3 kata kadar arttırdığı düşünülmektedir. Bu yüzden ‘lobüler neoplazi’ olarak da adlandırılabilir. %90 menapoz öncesi olur. Daha çok menapoza yakın görülür. Genellikle mamografilerde pek görülmez. Daha çok rastlantısal biyopsiler sonucu tanı alınır. Cerrahi, radyoterapi veya kemaoterapi tedavisi gerektirmez. Profilaksi amacıyla hormon tedavisi veya mastektomi yapılabilir. Menapoz öncesi modülatörü ilaç c">tamoksifen veya sonrasında raloksifen alımının LCIS olan hastalarda meme kanseri riskini azalttığı gösterilmektedir. Tamoksifen ile %40 ‘lara varan şekilde risk azaldığını gösteren çalışmalar mevcuttur.

*İnvaziv lobüler karsinom (ILC)
Meme kanserlerini yaklaşık %10’u ILC olup ikinci sıklıkta görülen meme kanseri tipidir. Kanser hücreleri süt kanllarının çevresinde birikir ancak kanalların şekillerini bozmaz. Mamografide tanınması IDC’ye gore daha zordur. Her iki memede birden olma olasılığı %10-15 olmakla birlikte olasılık IDC’ye gore yüksektir. Bu sebeple evrelemede meme MR inceleme gereklidir.

*NOS
*İnflamatuar meme kanseri
*Meme başının Paget hastalığı
*Memeye metastaz
*Filloides tümör
*Anjiosarkoma
Kaynak:
www.breastcancer.org
www.cancer.org
www.radiopaedia.org
Kayıt Tarihi: 26.07.2013
Güncelleme Tarihi: 08.08.2014